Статут

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ»

І. Загальні положення

Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», іншого чинного українського законодавства і визначає правові основи організації та діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ» (далі за текстом – «Організація»).
Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання» та іншими законодавчими актами України і цим Статутом.
Організація діє на засадах демократичності, гласності, рівноправності її членів і засновників та у відповідності до чинного законодавства.
Діяльність Організації будується на засадах самоврядування, законності, гласності, добровільності, рівноправності та поширюється на всю територію України.
Організація має право створювати свої відокремлені підрозділи.
Організація може вступати в інші українські, іноземні та міжнародні громадські (неурядові) організації в Україні або за її межами, якщо це не суперечить чинному законодавству України.
Втручання державних органів і посадових осіб у діяльність Організації не допускається. Взаємовідносини з органами державної влади будуються відповідно до чинного законодавства України. Держава не несе відповідальності по зобов’язаннях Організації, а Організація не несе відповідальності по зобов’язанням держави.
Організація має право від свого імені укладати будь-які угоди, не заборонені чинним законодавством України, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем в суді.
Організація набуває прав і обов’язків юридичної особи відповідно до чинного законодавства України з моменту її державної реєстрації.
Організація є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України, має відокремлене майно, печатку, власну символіку, самостійний баланс, рахунки в т.ч. і валютний в банківських установах. Символіка реєструється відповідно до чинного законодавства України.
З метою виконання статутних завдань, організація має право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об’єднанням включаються до Реєстру громадських об’єднань.
Найменування Організації:

повне найменування Організації:

українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ»;

російською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«ЗОЛОТЫЕ ЛЬВЫ ЧЁРНОЙ СОТНИ».

англійською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «GOLDEN LIONS OF THE BLACK HUNDRED»

Скорочене найменування Організації:

українською мовою: ГО «ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ»;

російською мовою: ГО «ЗОЛОТЫЕ ЛЬВЫ ЧЁРНОЙ СОТНИ»;

англійською мовою:ГО «GOLDEN LIONS OF THE BLACK HUNDRED»

II. Мета, завдання та права Організації

Метою створення та діяльності Організації є здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади України, сприяння і участь у проведенні люстрації в Україні, а також захист законних прав та спільних інтересів громадян України.
Для досягнення статутної мети Організації у відповідності до чинного українського законодавства Організація ставить перед собою такі завдання:
Контроль за формуванням та діяльністю нової системи влади на принципах верховенства права, відкритості і прозорості діяльності органів державної влади.
Рішуча та системна протидія корупції, передусім у вищих органах державної влади. Сприяння створенню та діяльності Національного антикорупційного бюро.
Всіляке сприяння повному та всебічним розслідування фактів загибелі людей, вчинення інших злочинів, пов’язаних з проведенням масових акцій протесту у листопаді 2013 р. – лютому 2014 р., сприяння виявленню та контролю за притягненням до кримінальної відповідальності організаторів та виконавців цих злочинів.
Всіляке сприяння і контроль за проведенням люстрації в Україні з метою очищення органів державної влади від тих, хто зловживав владою, порушував конституційні права людини і громадянина.
Сприяння створенню ефективних механізмів запобігання узурпації державної влади та порушенням принципу її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Сприяння відновленню законності і правопорядку в Україні, діяльністю органів державної влади на конституційних засадах, зниженням рівня корупції, посиленням правового захисту та безпеки громадян.
Зміцнення суспільної єдності і громадянської злагоди в Україні.
Надає практичної, організаційної та методичної допомоги членам Організації та іншим організаціям.
Розвиток і зміцнення зв’язків з міжнародними та іншими об’єднаннями, а також активній діяльності своїх представників у міжнародних та інших організаціях і об’єднаннях.
Сприяння поліпшенню комунікації, прозорості та координації між своїми членами та іншими організаціями та створенню постійно діючої системи обміну досвідом між фахівцями.
Розповсюдження інформації і пропагування своїх ідей та цілей; розробка, підготовка, видання та розповсюдження інформаційних та навчально-методичних і наукових матеріалів.
Встановлення та розвиток зв’язків, співробітництво з урядовими, міжнародними та неурядовими організаціями в Україні та за кордоном з метою формування спільних стратегій.
Співпраця із засобами масової інформації, підготовка та проведення інформаційних кампаній, підготовка, розміщення та систематичне оновлення інформації тощо.
Задоволення та захист законних інтересів своїх членів.
Для задоволення своїх статутних завдань Організація має право:
Вільно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою діяльність.
Вносити свої пропозиції до органів державної влади та управління, а також міжнародних організацій.
Підтримувати міжнародні контакти та налагоджувати співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями.
Проводити конференції, семінари, конгреси, круглі столи, прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, лекції, симпозіуми та інші заходи в Україні та за кордоном.
Відряджати своїх представників для участі у зборах, навчальних заходах, програмах обмінів, а також для налагодження співпраці та реалізації спільних проектів чи з іншою метою для реалізації завдань Організації.
Розповсюджувати видавничу продукцію.
Подавати запити та отримувати інформацію від органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, їхніх посадових осіб.
Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права.
Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в суді, органах державної влади та громадських організаціях.
Створювати установи та організації, які будуть сприяти виконанню статутних завдань.
Засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.
Проводити відповідні заходи та організаційну роботу для налагодження й зміцнення контактів між подібними організаціями, у тому числі міжнародними.
Приймати благодійну і спонсорську допомогу у будь-якому вигляді, у тому числі устаткування та грошових коштів.
Діяльність Організації не спрямована на отримання прибутку.
Організація не підтримує у будь-якій формі жодну політичну партію. Організація не підтримує жодну фракцію чи групу у Верховній Раді України. Термін «не підтримує» у цій статті повинен тлумачитися у найширшому значенні, зокрема, серед іншого, він охоплює будь-які публічні заходи та дії у вигляді письмових чи усних заяв або повідомлень, складання спільних документів, надання підтримки тощо.

ІІІ. Члени Організації, їхні права та обов’язки

Організація провадить свою діяльність на засадах законності, демократії, поваги та захисту прав людини, національної, расової, релігійної рівноправності, соціальної справедливості й гласності.
Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років.
Прийняття у члени Організації здійснюється Проводом Організації за умови:
Подання заяви члена до Проводу;
Визнання положень установчих документів Організації;
Визнання мети Організації;
Сприяння діяльності Організації;
Члени Організації мають право:
Брати участь у заходах, що здійснюються Організацією;
Вносити пропозиції до керівних та виконавчих органів Організації з питань, що пов’язані з її діяльністю;
Обирати та бути обраними до керівних органів Організації;
Отримати інформацію про діяльність Організації;
Знайомитися з рішеннями Організації та брати участь у їхньому обговоренні;
Вийти з членів Організації в будь-який час за власним бажанням, на підставі письмового звернення, поданого до Проводу.

Члени Організації зобов’язані:

  • Дотримуватись вимог статуту Організації;
  • Брати активну участь у статутній діяльності Організації та сприяти реалізації її завдань;
  • Виконувати рішення керівних та контролюючих органів Організації;
    Не допускати дій, що спричиняють Організації матеріальну шкоду чи шкодять її діловій репутації.

Член Організації може бути виключений із Організації, якщо він не бере участі у її діяльності, не виконує обов’язків члена Організації, своїми діями або бездіяльністю завдає шкоди репутації Організації, її фінансовому стану.
Рішення про примусове виключення приймається Проводом простою більшістю голосів членів Проводу за поданням Голови. Якщо член Організації, відносно якого порушено питання про його примусове виключення, є членом Проводу, останній участі в такому голосуванні не бере.

Членство в Організації припиняється у разі:

  • добровільного виходу з Організації;
  • виключення з Організації;
  • в інших випадках, передбачених цим Статутом.

Добровільне припинення членства в Організації проводиться шляхом подання письмової заяви Голові Організації. Громадянин, що добровільно вийшов з Організації, може бути знову прийнятий до Організації на загальних підставах, але не раніше, ніж через рік з дня виходу.
Членство у Організації припиняється також у разі визнання громадянина недієздатним, безвісно відсутнім, виїзду на постійне проживання за межі України, а також у разі смерті громадянина. У таких випадках рішення про припинення членства в Організації приймається Головою Організації на підставі відповідного підтверджуючого документа.
У разі припинення членства в Організації сума сплачених членських внесків члену, що вибув, або його спадкоємцям не повертається.
Оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації та розгляд скарг здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України.